Vad är Politik?

 

Ordet politik kommer som så mycket annat från grekiskan och betyder från början ungefär “statskonst” eller statlig angelägenhet. Detta ord har använts i Sverige sedan 1600-talet. Fenomenet politik omfattar regler, diskussion och lagar om offentliga och allmänna frågor som exempelvis stat och kommun. Politik är alltså allt från makthavarnas beslutsfattande åtgärder och åsikter till enskilda personers åsikter. Dessa åsikter representeras vanligtvis utan politiska partier med olika åsikter om hur samhället ska styras. Gemensamt för all politik är att det behandlar det allmänna, d.v.s frågor som rör många människor.

  • Demokrati

I länder som Sverige och andra demokratier utgår politiken från folkets vilja. Folket får vart fjärde år rösta på de partier och politiker som de tycker ska styra landet de kommande fyra åren. I Sverige tillämpas numera blockpolitik vilket innebär att man i praktiken röstar på det politiska block man vill ska styra landet. I Sverige finns det ett blått block som står för en borgerlig politik och ett rött block som står för en mer socialistisk politik. Det blåa blockets politik brukar kallas för högerpolitik medan det röda blocket kallas för vänsterpolitik.

  • Diktatur

I många andra länder har man istället diktatur som statsskick och utgångspunkt för politiken. Detta innebär att en eller ett fåtal personer innehar makten i landet utan att folket har möjlighet att påverka. I västvärlden anses diktaturer vara ett föråldrat och dåligt system att föra politik på och länder med diktatur har ofta stora problem när det kommer till mänskliga rättigheter och andra typer av frågor som rör allmän levnadsstandard. Den eller de som styr i en diktatur har ofta tagit makten med våld och styr över media och militär för att gynna sina intressen. Diktaturer utmärks av dess låga grad av frihet för invånarna. Exempel på moderna diktaturer är Nordkorea, Kina och Vitryssland.

  • Politik och dess motsats

Politik är den mest grundläggande förutsättningen för att en stat ska fungera och existera. Utan den finns det inga lagar, ingen offentlig diskussion om allmänna frågor och ingen ordning i samhället. Motsatsen till politik är anarki som innebär en frånvaro av all form av statsmakt och härskare. Det finns lite olika typer av anarki men i korthet kan anarki beskrivas som ett samhälle där det inte finns någon politik eller statlig maskin som upprätthåller ett samhälles ordning och struktur. Det finns ej heller några lagar. Trots detta anser många att denna typen av samhälle är det ultimata och att det är den högsta formen av frihet.

  • Politiska ideologier

Varje parti har en särskild grundläggande hållning till olika frågor och en särskild syn på hur världen fungerar och hur ett land därmed bör styras. Denna hållning kallas för ideologi och bygger ofta på olika filosofiska grundtankar om värderingar.